4F0A9648-F905-46C3-B74A-5662CCCE25FA

A perfect morning for a walk through Lithia Park.